گروه های آموزشی پایه سوم

مطالب نوین

نمون برگ آزمون عملکردی

 

نمون برگ طراحي آزمون عملكردي پايه سوم

نام و نام خانوادگي دانش‌آموز: .............................................              تاريخ: ............................

شيوه‌ي اجرا: فردي c    گروهي c             موضوع: علوم         پايه:سوم                         مدت زمان: .............

هدف كلي: 1- آشنایی دانش آموزان با حالت های مواد ومفهوم درجه بندی دما

2-    طرز کار دماسنج وفعالیت ساخت دماسنج ساده  

وسايل مورد نياز:– مداد –نی – بطری کوچک –ظرف مایع رنگی – کاغذ – ظرف آب داغ ویخ –چسب – ماژیک –مقداری خمیر بازی

شرح فعالیت :

1- با استفاده از وسایل روی میز  یک دماسنج ساده بسازید وآن را درجه بندی کنید .

2- مراحل کار خود را در روی این کاغذ بنویسید ویا شکل آن را بکشید.

3-در گروه خود در مورد کار دماسنج گفتگو کنید.

 

مقياس درجه بندي:

 

رديف

نشانه وانتظارات

درجات

1

2

3

4

1

. کارخود را تمیز وزیبا انجام داده است .

 

 

 

 

2

دانش آموز با دقّت فعالیّت را انجام داده است .

 

 

 

 

3

در کار گروهی فعالیت لازم را داشت وهمکاری نمود .   

 

 

 

 

4

بعد ازفعالیت روی میز خود را تمیز ومرتب کرد  .

 

 

 

 

5

کار خود را در زمان مشخص شده تمام کرد .

 

 

 

 

 

ارائه بازخورد: .......................................................................................................................................................................


 

 

نمون برگ طراحي آزمون عملكردي سوم

نام و نام خانوادگي دانش‌آموز: .............................................              تاريخ: ............................

شيوه‌ي اجرا: فردي cc    گروهي c                   درس: بخوانیم و بنویسیم                  پايه:سوم                        مدت  زمان: 35دقیقه.............

هدف كلي: مهارت                       موضوع :کاربرد ضرب المثل های زبان فارسی

 

وسايل مورد نياز: مداد-مداد تراشپاك كن-برگه سفید خط دار

شرح فعاليت:

ضرب المثل زیر را بخوانید

(قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود )

درباره موارد استفاده از آن با یکدیگر بحث و گفتگو کنید

با همفکری یکدیگر داستانی در مورد آن بنویسید و ضرب المثل را در آن بکار ببرید

مقياس درجه بندي:

 

رديف

نشانه و انتظارات

درجات

1

2

3

4

1

موضوع داستان با ضرب المثل ارتباط دارد

 

 

 

 

2

ضرب المثل در جای مناسب بکار رفته است

 

 

 

 

3

داستان زیبا و جذاب است

 

 

 

 

 

ارائه بازخورد: .......................................................................................................................................................................


 

 

نمون برگ طراحي آزمون عملكردي پايه سوم

نام و نام خانوادگي دانش‌آموز: .............................................              تاريخ: ............................

شيوه‌ي اجرا: فردي c    گروه c      موضوع: علوم                 پايه:سوم                      مدت زمان: .............

هدف كلي: مهارت تشخيص و طبقه بندي جانوران مهره دار و بی مهره

 

وسايل مورد نياز: تصاويري از بعضی حیوانات و جانوران مداد -پاکن

شرح فعاليت:

به تصاويرداده شده.با دقت نگاه كنيد سپس انها را به دو دسته تقسيم كنيد روش طبقه بندي خود را توضيح دهيد:

1-جانوران مهره دار

2-جانوران بی مهره

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 

مقياس درجه بندي:

رديف

نشانه وانتظارات

درجات

1

2

3

4

1

تصاویررا به درستي دسته بندي مي نمايد..

 

 

 

 

2

جدول را بر اساس تشخيص به درستي كامل مي کند

 

 

 

 

3

دليل طبقه بندي در هر قسمت را مي نويسد.

 

 

 

 

4

اظهار نظر در گروه به خوبي مشاهده مي شود.

 

 

 

 

 

ارائه بازخورد: .......................................................................................................................................................................

 

 

 

 

نمون برگ طراحي آزمون عملكردي پايه سوم

نام و نام خانوادگي دانش‌آموز: .............................................              تاريخ: ............................

شيوه‌ي اجرا: فردي c    گروهي c             موضوع: رياضي             پايه:سوم                      مدت زمان: .............

هدف كلي :کاربرد تفریق سه رقمی با انتقال  

 

وسايل مورد نياز:کتاب ریاضی  ، مدادپاكن، مداد رنگی

شرح وظايف:

به فهرست کتاب ریاضی خود نگاه کنید

عدد مربوط به صفحه (خواندن دقیقه های  ساعت)و عدد مربوط به صفحه ی ( خواندن ساعت در بعدظهر)را بخوانید و روی برگه بنویسید

چند صفحه بین این دو درس فاصله است محاسبات خود را در این قسمت بنویسید

رديف

نشانه وانتظارات

درجات

1

2

3

4

1

 اعداد را در کتاب خود شناسایی کرده است

 

 

 

 

2

اعداد را به درستی بر روی برگه یاد داشت کرده است

 

 

 

 

3

مفهوم فاصله بین دو اعداد (تفاضل ) را فهمیده است

 

 

 

 

4

تفاضل دو عدد را به درستی محاسبه کرده است

 

 

 

 

 

ارائه بازخورد: .......................................................................................................................................................................

 


 

 

نمون برگ طراحي آزمون عملكردي پايه سوم

نام و نام خانوادگي دانش‌آموز: .............................................              تاريخ: ............................

شيوه‌ي اجرا: فردي c    گروهي c             موضوع: اجتماعي           پايه:سوم           مدت زمان: .............

هدف كلي:

 

یکی از جاهای تماشایی شیراز است.

 

ارامگاه سعدی و حافظ درشهر .......... قرار دارد

 

عرق گلها و گیاهان برای ............. مفید است

 

شغل اصلی مردم ایلی ................. است

 

.به مردم ایل ............ هم می گویند

 

وسايل مورد نياز: مداد-مداد رنگي پاك كن

بازار وکیل

 

بیماریها

 عشایر

 

 

 

 

           

شیراز

دامپروری

1- شكل هاي مربوط به هم را رنگ كن.و در جاهای خالی  کلمه مورد نظر را بنویس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقياس درجه بندي:

رديف

نشانه وانتظارات

درجات

1

2

3

4

1

جملات مورد نظر را به شکلهای  مربوط به ان وصل کرده

 

 

 

 

2

شکلهای مربوط به هم را رنگ کرده اند

 

 

 

 

3

در جاهای خالی کلمه مورد نظر را نوشته اند

 

 

 

 

ارائه بازخورد: .......................................................................................................................................................................


 

 

نمون برگ طراحي آزمون عملكردي پايه سوم

نام و نام خانوادگي دانش‌آموز: .............................................              تاريخ: ............................

شيوه‌ي اجرا: فردي c    گروهي c             موضوع: بخوانیم و بنویسیم پايه: سوم   مدت زمان: .............

هدف كلي:

 

وسايل لازم:مداد-مداد رنگي پاك كن

شرح فعاليت:

 معنی این واژه ها را نوشته و متن كوتاهي براي اين كلمات بنويس.

 

رستگار:...............

درخشان:............

وسیع:..................

 

 

 

 


متن كوتاه :

مقياس درجه بندي:

رديف

نشانه وانتظارات

درجات

1

2

3

4

1

معنی كلمه هاي داده شده را به درستي پيدا كنند.

 

 

 

 

2

نشانه هاي نقطه گذاري را رعايت نموده است.

 

 

 

 

3

متن نوشته شده داراي انسجام منطقي است.

 

 

 

 

 

ارائه بازخورد: .......................................................................................................................................................................

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۲۵ بعد از ظهر  توسط مسجدی  |